Social kapital

 • Øger trivsel og arbejdsglæde.
 • Højner kvalitet og produktivitet.
 • Fremmer innovation og udvikling.
 • Mindre udskiftning af kollegaer.
 • Kerneopgaven løftes bedre og mere effektivt i fællesskab.
 • Gør organisationen stærkere til fremtidens arbejdsmarked.

Social kapital som værktøj

Social kapital defineres som de eksisterende og potentielle ressourcer i de sociale relationer på arbejdspladser, der muliggør, at medarbejdere og ledelsen kan udføre kollektive handlinger”.

Det drejer sig med andre ord om dét, som mennesker er i stand til at udrette i kraft af hinanden. Når vi udnytter hinandens ressourcer til fulde, bliver vi mere produktive, mere innovative, og det øger vores generelle arbejdskvalitet. Det er denne kollektivitet og sammenhængskraft mellem kollegaer, der er med til at løfte kerneopgaven.

Social kapital er et begreb, som fungerer godt til at optimere arbejdsmiljøet. Fysisk som psykisk. I konkrete tiltag på arbejdspladsen, i trivselsmålinger, i trivselssamtaler og i APV-arbejdet (arbejdspladsvurdering).


Ledelsen går forrest og sætter de overordnede rammer for arbejdet med social kapital, og indsatsen løftes i fællesskab. På tværs af enheder, mellem kollegaer, på tværs af afdelinger og mellem ledelse og medarbejdere. Når alle inkluderes i processen, giver det værdi for jeres arbejde med social kapital.

Nøglebegreber i social kapital

De tre nøglebegreber i social kapital er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne.  Tilsammen kaldes disse ofte ”de tre diamanter”.

Det gælder altså ikke bare om, at ledere og medarbejdere ”har det godt med hinanden”, men også at de er i stand til at arbejde effektivt sammen om den kerneopgave, organisationen er sat i verden for at løse.

De tre diamanter

 • Tillid– dvs. at man kan regne med hinanden; herunder at medarbejderne har tillid til det, kollegaerne og ledelsen siger, og at ledelsen har tillid til, at de ansatte udfører et godt stykke arbejde af sig selv.
 • Retfærdighed – dvs. at alle parter i virksomheden oplever, at de bliver fair behandlet. Det handler ikke kun om, at goderne bliver retfærdigt fordelt, men mindst lige så meget om, at ”tingene går ordentligt for sig”.
 • Samarbejdsevne – dvs. at medarbejderne og ledelsen formår at arbejde effektivt sammen om kerneopgaven.

Tre slags social kapital
Man taler om tre typer af social kapital, der modsvarer tre typer af relationer:

 • Samlende social kapital: relationerne internt i den enkelte enhed eller faggruppe.
 • Brobyggende social kapital: relationerne på tværs af enheder eller faggrupper.
 • Forbindende social kapital: relationerne mellem organisationens forskellige niveauer – f.eks. medarbejdere, afdelingsledere og topchefer.

Alle 3 typer af social kapital er vigtige for den samlede sociale kapital på arbejdspladsen. Arbejdspladsen skal med andre ord have alle 3 typer af social kapital i sit fundament, førend det skaber værdi på arbejdspladsen. 

Kerneopgaven skal tydeliggøres
For at en arbejdsplads kan arbejde effektivt og i samspil med hinanden på tværs af afdelinger og teams, skal kerneopgaven være velbeskrevet og tydeliggjort for alle i organisationen. 

De 6 guldkorn: 

De 3 diamanter, TILLID, SAMARBEJDE OG RETFÆRDIGHED, er essensen for en høj social kapital på arbejdspladsen. For at aktivere disse diamanter og få dem til at blinke, skal en arbejdsplads arbejde med følgende 6 guldkorn:

Indflydelse på eget arbejde:
Hvem du arbejder sammen med, planlægning, indretning, arbejdsmetoder, involvering ved udvikling af nye systemer mv. 

Mening i arbejdet: 
Det, du laver, skal give mening for det samlede produkt eller den ydelse, som arbejdspladsen tilbyder. Der skal være et mål og formål med din indsats.
Forudsigelighed:
Information på rette tidspunkt om nye indsatser, tiltag, arbejdsmetoder, flytninger, nye kollegaer mv. Informationer, der gives til tiden, skaber forudsigelighed og tryghed.
Krav til arbejdet: 
At krav og ressourcer hænger sammen, både i forhold til kompetencer, arbejdsværktøjer, tidshorisont mv. 
Social støtte:
Social støtte gives af både kollegaer og fra ledere. Det kan ske i form af trivselspolitikker.  

Belønning:
Ros, anerkendelse, bonus, efteruddannelse, feedback.

Få hands-on-værktøjer til at gøre jeres arbejde enkelt og overskueligt

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.