Krænkende handlinger på arbejdspladsen

Mobning & seksuel chikane

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, forekommer hver dag på arbejdspladserne. Konflikter og et dårligt arbejdsmiljø er ofte årsagen til, at de krænkende handlinger finder sted. De kan desuden forekomme overalt – kollegaer til kollegaer, kollegaer til ledere, ledere til kollegaer, mellem to parter eller mellem grupper. 

Krænkende handlinger kan have alvorlige konsekvenser for den, der udsættes for enten mobning eller seksuel chikane. De kan have form som både fysisk og psykisk mobning, og det kan munde ud i en langvarig sygemelding, hvor vedkommende i værste fald aldrig kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

Når de krænkende handlinger forekommer, er der altid flere involverede: Parten, som bliver krænket, den der krænker og vidnerne hertil. Vær opmærksom på, at der skal indsættes handling for hver af parterne. Det kan være konsekvens (fyring), støtte mv. Vær skarp på jeres rammer for, hvad jeres arbejdsplads accepterer, og sørg for at have udarbejdet stærke retningslinjer for håndteringen, forebyggelsen og identificeringen af mobning og seksuel chikane. 

Hvad er en krænkende handling?

Der er tale om krænkende handlinger, når én eller flere personer groft og gentagende gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende.

Krænkende handlinger kan både være aktive handlinger samt dét at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan f.eks. omfatte tilbageholdelse af nødvendig information, bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab.

Når Arbejdstilsynet her taler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mener vi handlinger, der foregår mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere.

Kilde: Arbejdstilsynet

Eksempler på krænkende handlinger

 • Tilbageholdelse af information, som er nødvendig for at kunne udføre sit arbejde
 • Sårende bemærkninger
 • Fratagelse af ansvar og arbejdsopgaver
 • Bagtalelse eller at blive holdt ude af sociale arrangementer, frokoster eller faglig information
 • Angreb mod eller kritik af personens privatliv
 • At blive latterliggjort foran andre 
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetencer
 • At blive nedvurderet på grund af sin alder, køn, seksualitet, etnicitet eller religiøs overbevisning
 • Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på de sociale medier
 • Ubehagelige drillerier

 

Hvad er mobning og seksuel chikane?

Der er tale om mobning, når én eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter én eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

Det, der endvidere adskiller mobning fra andre måder at krænke på, er, at det altid er den eller de samme personer, der systematisk udsættes for de krænkende handlinger. Ligesom det ofte er den eller de samme personer, der udøver de krænkende handlinger.


Særligt om seksuel chikane

Krænkende handlinger kan også forekomme som seksuel chikane. Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan f.eks. være: Uønskede berøringer, uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem eller sjofle vittigheder og kommentarer.

Kilde: Arbejdstilsynets definition på krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.


Forskellige typer af mobning

Konfliktmobning

– er den mest almindelige form. Den opstår som følge af uløste konflikter ved f.eks. fordeling eller løsning af arbejdsopgaver, forandringer, dårlig kommunikation mv. En konflikt udvikler sig til konfliktmobning, når den ene part over tid fokuserer mere på negative følelser over for den anden, frem for på den egentlige konflikt. Et synligt tegn på konfliktmobning kan være, når den ene part overtager magtkampen og systematisk udsætter den tabende part for negative ytringer eller handlinger.

Årsager til konfliktmobning kan være:

 • Uformelle kampe om faglige og sociale positioner, hvis man føler sig truet på sin position
 • Forskelsbehandling i fordelingen af opgaver og ansvar
 • Uklar kommunikation om tilrettelæggelse og organisering af arbejdsopgaver
 • Uenighed om måder at løse arbejdsopgaver på
 • For høje krav, som presser den enkelte
 • Manglende information
 • Dårlig omgangstone
 • En kultur, hvor mobning får lov til at foregå

 

Rovmobning

Opstår ofte uden grund. Ofrene har intet gjort, og ingen kan forklare mobberens adfærd. Denne form for mobning opdeles i magt-, kontrol-, syndebuk- og strafmobning. Mobbeofferet tilhører måske en minoritetsgruppe eller bliver syndebuk pga. en særligt udsat position på arbejdspladsen. Det kan være socialrådgivere, buschauffører, kasseassistenter mv. Synlige tegn på rovmobning er eksempelvis :

 • Handlinger rettet mod personen – gentagen sladder, hån, latterliggørelse, overdrevent drilleri, udelukkelse fra fællesskabet

 • Handlinger rettet mod arbejdet – tilbageholdelse af nødvendig information, usaglig fratagelse af arbejdsopgaver eller ansvar, vedvarende kritik af ens arbejde, overdreven overvågning eller urimelige mål og tidsfrister


Følgende kan være årsager til rovmobning:

 • Mobbede tilhører en minoritetsgruppe, som nogle finder uønsket
 • Mobbede bliver syndebuk, pga. særlig udsat position på arbejdspladsen, eller når grupper har behov for at få afløb for frustrationer (syndebukmobning)
 • Mobbede har forbrudt sig mod uskrevne normer eller regler (strafmobning)
 • Nogle ønsker, at mobbede skal indordne sig i en eksisterende sub- eller arbejdspladskultur (kontrolmobning)

Chikane

 – er en særlig type mobning. Det kan være sexchikane eller chikane af minoriteter (etniske, politiske, religiøse). Handlinger, der tolkes som seksuelle eller nedsættende, og som foregår over en vis tidsperiode eller har negative konsekvenser, kategoriseres som chikane. Seksuel chikane kan være uønskede berøringer, sjofle vittigheder eller uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner.

Vær opmærksom på reaktionerne
Reaktioner hos den, der udsættes for en krænkende handling:

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, kan have alvorlige konsekvenser for den, der udsættes for det. Man skal være opmærksom på forskellige reaktionsmønstre, idet det er forskelligt, hvordan den enkelte reagerer.

Nedenfor ses er et udsnit af reaktioner:

 • Har stresssymptomer
 • Tristhed
 • Lavt selvværd 
 • Indesluttethed
 • Let til tårer 
 • Virker nervøs eller usikker
 • Begynder at lave fejl i sit arbejde
 • Isolerer sig 
 • Er ofte fraværende/sygemeldt
 • Virker deprimeret og energiforladt
 • Virker irritabel og har kort lunte

Obs! Symptomerne kan være de samme som ved stress- reaktioner. 

Forebyg mobning og seksuel chikane
 • Skab fokus på emnet, tal åbent og involvér hele organisationen 
 • Sæt mobning på som et fast punkt i APV-arbejdet
 • Anvend anerkendende kommunikation i hele processen
 • Følg op på alle de dele, som I sætter i gang
 • Hent hjælp fra eksperter, hvis der er behov for dette
 • Lav en mobbepolitik, der klarlægger retningslinjerne for, hvordan I identificerer, håndterer og forebygger 
 • Involvér alle i processen
 • Husk, at der findes forskellige former for mobning – alle dele skal med i jeres arbejde med emnet
 • Støt op om de medarbejdere, der udsættes for krænkende handlinger 
 • Lav en god omgangstone-kultur
 • Respekter hinandens forskelligheder 
 • Styrk relationerne med Social kapital
 • Optimér trivslen og arbejdsglæden

 

Fakta

Trivsel og arbejdsglæde

Et godt fysisk arbejdsmiljø handler både om de psykosociale og fysiske forhold. Det er et strategisk arbejde, der går ud på at optimere trivslen og arbejdsglæden hos kollegaerne. Det handler desuden om at kortlægge arbejdsmiljøet. Dette gør man ved at arbejde strategisk med de tre punkter: identificering, håndtering og forebyggelse.

Det skaber menneskelig og økonomisk kapital til fremtidens arbejdsplads.

Identificering

Her kortlægges arbejdsmiljøet ved hjælp af APV (arbejdspladsvurdering), understøttet af en risikovurdering af, hvor og hvornår, der kan opstå eksempelvis stress, vold mv. En APV skal ligeledes indeholde statistik over sygefravær. Læs mere om APV her. Endvidere kan det være gavnligt at understøtte en APV med en trivselsmåling.

Håndtering

Her foretages der løbende evaluering af indsatser – både før, under og efter processen. Indsatser kan være stresscoaching-forløb, trivselssamtaler eller andet. Det afhænger af det emne, I arbejder med.

Forebyggelse

Her gives der instruktioner til, hvordan arbejdsforholdene skal forebygges – det gælder både de fysiske såvel som de psykosociale forhold. Det kan eksempelvis ske ved hjælp af stresspolitikker, vejledninger til skærmarbejde mv.

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.